ZAREJESTRUJ SIĘ W BAZIE TALENTHOUSE

Wprowadzenie Jeśli poszukujesz pracy lub powoli rozglądasz się za ciekawymi ofertami wyślij nam swoje CV oraz (opcjonalnie) kilka dodatkowych informacji dla rekrutera.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Wiadomość dla rekrutera Tu możesz napisać wiadomość albo pytanie do rekrutera.
Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych będą: Anna Chochół, Magdalena Musiał, Monika Nowicka-Niedojadło, działające wspólnie w ramach spółki cywilnej TALENTHOUSE A.Chochół, M.Musiał, M.Nowicka-Niedojadło s.c., z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 7, kod: 30-363, NIP 679 32 03 272, nr REGON 386672588, e-mail: rekrutacja@talenthouse.pl (dalej jako: TALENTHOUSE). Zgodnie z art. 26 RODO, współadministratorzy zawarli porozumienie, w którym określili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, z którym można się zapoznać pod wskazanym wyżej adresem TALENTHOUSE. Niezależnie od zawartego porozumienia, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO (wskazane poniżej) wobec każdego z współadministratorów.
Udostępnione w CV lub formularzu aplikacyjnym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, której dotyczy przesłane zgłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody, także na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu i w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy TALENTHOUSE. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług wspierających realizację wyżej wymienionych celów, po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia z tymi podmiotami – np. ELEVATO sp. z o.o. (dostawca systemu do rekrutacji) lub dostawcy usług informatycznych (poczta, strona internetowa). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest TALENTHOUSE lub wynikać to będzie z przepisów prawa lub w inny sposób zostanie zapewniona legalność tego udostępnienia (np. dojdzie do udostępnienia Państwa danych potencjalnemu pracodawcy w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę – zob. poniżej).
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – maksymalnie przez okres 2 lat od jej wyrażenia, chyba że wcześniej którakolwiek z udzielonych przez Państwa zgód zostanie wycofana. Po upływie wskazanego okresu lub w przypadku wycofania zgody, dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z ich przetwarzaniem (m.in. prawidłowe udokumentowanie wycofania zgody, realizacja praw wynikających z RODO) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes administratora danych). W takim przypadku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych, wyłącznie w tym celu.
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo:
• cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając prośbę e-mailem na adres rekrutacja@talenthouse.pl
• skorzystać z przysługujących Państwu praw tj. prawa do:
• dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
• przenoszenia danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania oraz
• zgłoszenia sprzeciwu
• zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wysyłając informację e-mailem na adres rekrutacja@talenthouse.pl

Wyrażenie poniższych zgód jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do tego adres e-mail rekrutacja@talenthouse.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.